Opleidingsvoorwaarden Smans Academy

1. Deze voorwaarden regelen de verhoudingen tussen partijen betreffende de opleidingen die SMANS NV verstrekt en de gevolgen daarvan. Ze zijn samen met de algemene voorwaarden van SMANS NV onlosmakelijk met de overeenkomst tot opleiding verbonden met afwijzing van eender welke andere documenten, teksten of voorwaarden.

2.De prestaties van SMANS NV bestaan uit het organiseren van opleidingen, studiedagen, trainingen, coaching, opleidingsformules, begeleidingsprogramma’s, ontwikkelingstrajecten, e-learning, online opleidingen en andere vormen van opleiding en uit de logistieke en organisatorische ondersteuning van opleidingen voor de klant.

Hierna worden de prestaties gezamenlijk aangeduid als ‘(de) Opleidingen’.

3.Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de opleidingen standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt de klant dat SMANS NV geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Opleidingen om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. SMANS NV neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

4.Procedure
4.1 Inschrijving – Elke inschrijving aan een opleiding door de klant dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. De overeenkomst tussen SMANS NV en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door SMANS NV. Na deze bevestiging zendt SMANS NV een factuur.

4.2 Betalingsmodaliteiten – Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. SMANS NV behoudt zich te allen tijde het recht voor om voor al de opleidingsformules het principe der voorfacturering te gebruiken tegen de op dat ogenblik geldende verkoopprijs.

4.3 Duur & Annulering – De klant kan kosteloos annuleren tot 5 weken voor het begin van de opleiding. Bij annulering tussen de 5 en 2 weken voor het begin van de opleiding betaalt de klant 50 % van het bedrag vermeld in het contract. Bij annulering minder dan 2 weken voor het begin van de opleiding blijft het volledige bedrag vermeld in het contract verschuldigd. De klant betaalt, bij annulering minder dan 5 weken voor het begin van de opleiding, ook alle kosten die door SMANS NV reeds gemaakt werden bij de voorbereiding van de opleiding (bv. voorbereidingstijd van de trainer, reservatiekosten van leslokalen, ).

De klant kan de geplande trainingsdagen van een opleiding kosteloos verschuiven tot 5 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen. Bij verschuiving van de geplande trainingsdagen van een opleiding tussen de 5 en 2 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen betaalt de klant bovenop de overeengekomen lesdagvergoeding een bijkomende kostenvergoeding gelijk aan 25 % van de lesdagvergoeding. Als de klant de geplande trainingsdagen van een opleiding verschuift minder dan 2 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen, betaalt
de klant bovenop de overeengekomen lesdagvergoeding een bijkomende kostenvergoeding gelijk aan 50 % van de lesdagvergoeding. Bij verschuiving van de geplande trainingsdagen van een opleiding minder dan 5 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen betaalt de klant ook alle kosten die door SMANS NV reeds gemaakt werden voor reservatie van leslokalen m.b.t. deze opleiding. Bovendien moet de nieuwe datum van de opleiding die wordt afgesproken tussen SMANS NV en de klant vallen binnen de 6 maanden na de oorspronkelijk afgesproken datum. Er wordt 1 keer een verschuiving van de geplande trainingsdagen van een opleiding toegestaan, in het geval van een 2de verschuiving, gelden de voorwaarden in verband met de annulering van een opleiding, zoals hierboven omschreven..

5.Commerciële documenten en aanbiedingen van SMANS NV scheppen geen verbintenissen in hoofde van SMANS NV.

6.Alle prijzen van SMANS NV zijn (behoudens anders vermeld) exclusief btw. De toepasselijke prijzen zijn diegenen die gelden op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst tussen SMANS NV en de klant.

7.SMANS NV heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van SMANS NV.

8.SMANS NV zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde opleidingen te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. omdat er wetswijzigingen zijn opgetreden m.b.t. de recentelijke ontwikkelingen, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van SMANS NV, ) kan SMANS NV de opleidingen annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen. In deze gevallen kan de klant zijn opleiding annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde opleiding. In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. SMANS NV heeft het recht om de trainer(s) te wijzigen, indien SMANS NV meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de opleiding noodzakelijk is.

9.Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door SMANS NV krachtens de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van SMANS NV beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. SMANS NV is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. SMANS NV is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze overeenkomst door de klant, noch is SMANS NV aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van SMANS NV wordt weerhouden, is SMANS NV er enkel toe gehouden de Opleiding te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

10.Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of SMANS NV.

11.De klant zal, zonder voorafgaande toestemming van SMANS NV, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze, gebruikte casestudies e.d.

12.De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van SMANS NV. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door SMANS NV aangeboden opleidingen en/of promotiecampagnes in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en SMANS NV. De contactgegevens van de klant kunnen mits uitdrukkelijke toestemming van de klant eveneens door SMANS NV overgemaakt aan derden (zakelijke partners en dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen de gegevens voor deze doeleinden niet gebruikt of doorgegeven worden.

13.In het kader van de contractuele relatie tussen de klant en SMANS NV zullen de gegevens van de klant zullen uitsluitend verwerkt worden door SMANS NV en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. SMANS NV zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de klant hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van de klant verkrijgen hiervoor. Zo zullen volgende persoonsgegevens door SMANS NV gedeeld kunnen worden (in de vorm van een deelnemerslijst) met de trainer en andere deelnemers van de specifieke opleiding waarvoor de klant zich ingeschreven heeft: naam, voornaam, functie en bedrijfsnaam. Daarenboven kan SMANS NV tijdens bepaalde opleidingen beeldmateriaal maken, dat nadien via de communicatiekanalen van SMANS NV gebruikt kan worden. Indien de klant niet opgenomen wenst te worden in de deelnemerslijst of niet op beeldmateriaal wenst te verschijnen, dient hij dit aan te geven bij inschrijving.

14.SMANS NV zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.

15.De klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de betrokkene, in welk geval SMANS NV het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek. Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in de Privacy Policy van SMANS NV die te vinden is op de website en de Gegevensbeschermingsautoriteit, bij wie de klant steeds het recht heeft klacht in te dienen.

16.De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

17.Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door SMANS NV houdt geenszins een afstand van recht in.

18.Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch Recht. Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org ), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Wat is jouw
uitdaging?

Neem contact met ons op

Onafhankelijke expertise

Klanten geven ons een 9+

Uitgebreid aanbod

Meer dan 45 jaar expertise